Chu thị nghe nói, trả lời: Đại cổng, phiền về nhà bái tạ chị cả đại nương giúp! Hướng Dẫn Trùm bắn cá

Trại nhi lại ốm nặng, nằm liệt giường; bèn gọi Hồng Tam mang củi gạo tiền đưa sang cho Chu thị. Chu thị thấy tuyết rơi rất lớn, đóng cửa khóc ở trong nhà. Nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng rằng chồng đã về. Vội vội vàng vàng ra mở cửa, thấy đại công Hồng Tam gánh các thứ vào trong nhà. Chu thị bèn hỏi Hồng Tam: Chị cả đại nương vản khoẻ chứ?. Hồng Tam nói: Đại nương thấy quan nhân không về, biết tiểu nương không có tiễn chi tiêu, bảo tồi đem củi gạo và. Chu thị nghe nói, trả lời: Đại cổng, phiền về nhà bái tạ chị cả đại nương giúp!. Đại Hướng Dẫn Trùm bắn cá công chào biệt ra Hướng Dẫn Trùm bắn cá về. Ngảy hôm saú, lại có người gõ cửa nhà Chu thị. Chu thị nói: Tuyết rơi nhiều thế này, ai lại đến gõ cửa vậy?M.

Chính trum ban ca vì ngirời này đến, đo số phận đã định, Chu thị không trum ban ca thể sống được với Kiều Tuấn nữa. Thực là:Đóng cửci ngồi trong nhà,Hoạ từ trẻn trời xuống. Hồm đó, tuyết rơi nhiều hơn, Chu thị ngồi sưởi lứa ở trong nhà. Bỗng nghe thấy có tiếng gõ cửa, mở cửa ra, thấy một nsười đầu quấn khăn rách, mình mặc quần áo cũ. Người đó hỏi Chu thị: Tẩu tử, Kiều Tuấn có nhà không?. Chu thị đáp: Từ tháng chín ra đi, nay vẫn chứá về”.

Người đó nói: Tôi là lý trưởngl). Hôm nay đến gọi Kiều Tuấn đi đắp đê ở Ninh Hải, làm phuLỵ trưởng I thời nhà Minh, một trãin mười hộ là một. mười ngày, nghi hai mươi ngày, sau đó lại làm mười ngày nữa.

Nếu ông ấy không có nhà, tôi sẽ tìm một người, tẩu tử bỏ tiền ra thuê nsười ấy làm thay.

Chu thị trả iời: Đã như vậy, nhờ ông tìm người làm thay, tôi Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại sẽ trá Phiên bản Trùm bắn cá cho điện thoại tiền cồng.

Leave a Reply