Bệ thờ bôn trong bằng gợch xAy bản sắc văn hóa Việt Nam

2. Tậu ruộng ở một xủ khấc đổ canh tao.

Vil M Mui ncUYtri<On<¡(Mí
sỏ ruộn# ( (¡nninf, Vrt Vnn ffiilo ívüúUi, I1MV (lo ni IvíOq cả cho hai xft I u\v.

I‘)d gil i uhfl rOMK <*** IW11 (’I!, dan ha i xj\ xin làm hậu thán, tức ilftnh một tfinn âình làiì}„ đặt bài vị thờ. Tại Họ Tlwii, BA tlíốc xAy MỈìn một tiừ g1|ỉ hậu thần tren khu đất ba Mào một. lĩtiổììg một ỉ han, tọi xổm cùng, sát đình lồng vổ bôn phải.

Từ chỉ Văn hóa Việt Nam là kiốn trúc một f’inn, tuóllfí dừy hai Văn hóa Việt Nam |hước(1). Mái gạch, trôn (lưới đều líái vfìi i. um lìỢp, chỉ có mỗi cửa tò vò rộng ba thước, ỉmi cánh bản sắc văn hóa Việt Nam eửểi f?ồ liuì mặt; tiền dày bản sắc văn hóa Việt Nam nửa gang tay. Bệ thờ bôn trong bằng gợch xAy. Bia ký hậu thẩn có nắp úp, đặt bốn ngoài, gần cửa vào từ chỉ, củng xây bằng vôi tam hợp.

Nhà thờ hẠu thổn trao cho người trong hai họ Nguyễn, Trán trông coi. Thủ từ được hưởng một sô bất động sản, gồm chiôe ao rộng chín miêng, nằm trước khu từ chỉ, mảnh vườn hai. Hậu điền sáu mẫu được trao cho làng, để chia Cĩho thượng hụ cày cấy, lấy hoa lợi dùng vào việc giỗ tốt. Khi bảo đơn lộp xong, Bấ tước phong tuc cuoi hoi làm phong tuc cuoi hoi bữa cỗ, mời các quan viên sắc mục, chức dịch mỗi xa đến ăn uống, ký kết vào. Riêng bữa dííi xa I tạ Thái làm sau cùng, Bố Tước mời cả thượng hạ, nghĩa là, tất cả trai Ịàng từ mười tám. Một thưổc tương đương 38cm (0,33m).

Bữa cỗ tam sinh vừa xong chiều qua, nôn hôm nay, khi Tiêu Diêu Tử tới thăm, thấy ngoài sân còn đang ngổn ngang mâm,. Khi Đình Diệu và Tiêu Diêu Tử đến nhà khách, đẫ thấy năm anh em ruột tề tựu đầy đủ. Thấy có khách, mọi ngưòi đứng lên chào. – Đây là chú em sát tôi, cùng đỗ một khoa với tôi, hiện là nho sinh Bộ Lại, đợi bổ nhiệm chức sổc mục dân.

Leave a Reply